Банк болон АТМ-д хэрэглэх үгнүүд

通帳 (つうちょう) хадгаламжийн дэвтэр

お引出し-おひきだし: Ohikidashi- мөнгө авах

お預入れ-おあずけいれ: Oazukeire- мөнгө хийх

残高照会-ざんだかしょうかい:Zandaka-Shoukai- үлдэгдэл харах

お振込み-おふりこみ: Ofurikomi-шилжүүлэг

通帳記入-つうちょうきにゅう: Tsuchoukinyuu-хадгаламжийн дэвтэрт бичилт хийх

定期預金-хугацаат хадгаламж

ローン-зээл

海外送金-гадаад мөнгөн гуйвуулга

振り込み手数料 ふりこみてすうりょう-гүйлгээний хураамж

お金を借りたい- мөнгө зээлмээр байна

住宅ローン-орон сууцны зээл

利子-хүү

紙幣 (しへい) – цаасан мөнгө

硬貨 (こうか) – зоосон мөнгө

口座を開設・解約する данс нээх, хаах

すみません、口座を作りたいのですが。уучлаарай данс нээлгэх гэсэн юм

口座を解約したいのですが。дансаа хаалгах гэсэн юм

わかりました。ええと…お客様は、口座を2つ作られているようです。どちらの口座を解約なさいますか?
ойлголоо. Таны нэр дээр 2 данс байна, алийг нь хаалгах вэ

定期貯金口座を、お願いします。хугацаат хадгаламжийн данса хаалгана.

お金を引き出す・振り込む・預けるмөнгө авах, шилжүүлэх, хадгалуулах

学生ローンの支払いをしたいです。Оюутны зээлээ төлөх гэсэн юм

ATMの操作がわからない時に、銀行の人に尋ねる表現としても使えます。
ATM ашиглаж мэдэхгүй үедээ банкны ажилтанаас асуух үеийн хэллэг

すみません。お金を引き出したいのですが、機会の使い方に困ってます。
Уучлаарай, мөнгө авах гэсэн юмааАТМ ашиглаж мэдэхгүй байна

貯金口座にお金を預け入れたいのですが。
Хадгаламжийн дансандаа мөнгө хиймээр байна.

すみません。預金口座よきんこうざを作つくりたいのですが。
Уучлаарай, хадгаламжийн данс нээлгэх гэсэн юмаа,

ありがとうございます。
Баярлалаа.

では、こちらの用紙ようしにお名前なまえと生年月日せいねんがっぴ、
ご住所じゅうしょ・電話番号でんわばんごうをご記入きにゅうください。
Энд нэр, төрсөн он сар өдөр, хаяг, утасны дугаараа бичнэ үү.

ここに書かけばいいんですね?
Энд бичвэл болох уу

はい、こちらです。
Тиймээ

……はい。書かきましたが。
За, биччихлээ.

本日ほんじつは、印鑑いんかんはお持もちでしょうか?
Өнөөдөр тамгаа авчирсан уу.

はい、持もってます。……これです。
Тиймээ авчирсан, энэ байна.

では、こちらとこちらに印鑑いんかんをお願ねがいいたします。
За энд бас энд тамгаа дарна уу.

それでは、失礼しつれいですが、在留カードとパスポートをお願ねがいいたします。
Уучлаарай оршин суух үнэмлэх болон гадаад пасспортоо үзүүлнэ үү

えー、運転免許証うんてんめんきょしょうでいいですか?
жолооны үнэмлэх байж болох уу

はい。結構けっこうです。
болноо.

Category:

Share: